Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy jest samorządową instytucją kultury Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Nr EK II-4011/08/99. WiMBP w Bydgoszczy posiada osobowość prawną.

 

Podstawa prawna działalności:

  1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz.123 z późn. zm.),
  3. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu
  4. Statut nadany Uchwałą Nr XLI/1011/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2009 r.

 

Organizatorem Biblioteki jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.
Nadzór nad Biblioteką sprawuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy jest finansowana z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Miasta Bydgoszczy.