W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

XML

Treść

ZARZĄDZENIE NR 10/2016
Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie: ustalenia warunków udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania, będących w posiadaniu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy Bydgoszczy oraz zasad ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz 352), zarządzam:

§ 1

Ustala się następujące warunki udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania, będących w posiadaniu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy Bydgoszczy:
1) Powtórne wykorzystywanie informacji zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, a także na stronie głównej Biblioteki (www.biblioteka.bydgoszcz.pl) jest bezpłatne. Dalsze udostępnianie informacji w tej samej formie przez podmiot powtórnie je wykorzystujący również następuje bezpłatnie (nie dotyczy to sytuacji, gdy informacja publiczna pozyskana w celu jej powtórnego wykorzystywania jest poddawana przetworzeniu);

2) Podmiot powtórnie wykorzystujący informacje udostępnione przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Witolda Bełzy Bydgoszczy na ww. stronach internetowych jest zobowiązany do:
a) podania źródła ich pochodzenia (wskazania strony, z której informacje zostały pozyskane),
b) wskazania, czy informacje wykorzystuje się w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich,
c) informowania o czasie wytworzenia tych informacji:

3) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy Bydgoszczy nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie informacji przez podmioty powtórnie je wykorzystujące z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony informacji niejawnych, tajemnic ustawowo chronionych, ochrony dóbr osobistych, ochrony prawa do prywatności – danych osobowych, autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych itp.).

§ 2

1. Za aktualność, ład i formę udostępnianych informacji sektora publicznego odpowiadają kierownicy komórek organizacyjnych, w zakresie wynikającym z podziału zadań w Regulaminie Organizacyjnym WiMBP w Bydgoszczy oraz przypisanych do ich redakcji zakładek informacyjnych w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Informacje sektora publicznego mogą być udostępniane poprzez:
1) zamieszczenie na stronie podmiotowej Biuletynu;

2) odpowiedź na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. W przypadku poniesienia dodatkowych kosztów przy przygotowaniu lub przekazaniu informacji w celu ich ponownego wykorzystywania, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy Bydgoszczy pobiera opłaty w wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.
2. Do kosztów tych zaliczyć można:
1) koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych, w tym:
a) papieru – użytego do powielenia wnioskowanej informacji publicznej (ksero lub wydruk),
b) tuszy lub tonerów – wykorzystywanych do utrwalenia żądanej informacji,
c) nośników danych – służących zgodnie z żądaniem wnioskodawcy do nagrania informacji;
2) nakłady za ustalony rodzaj czynności związanych z przekształceniem informacji publicznej:
a) koszt wysyłki za pomocą operatora pocztowego,
b) koszt anonimizacji, w przypadku, gdy sposób udostępnienia informacji obejmuje:
- wgląd do dokumentacji, w wyniku którego zachodzi konieczność skserowania oryginałów lub wykonania wydruku i na wykonanej kopii należy dokonać stosownych czynności anonimizacyjnych, a następnie tak przygotowane dokumenty udostępnić do wglądu – wówczas koszt obejmuje cenę zakupu zużytego papieru i tuszu lub tonera,
- przekazanie skanu dokumentacji, w wyniku którego zachodzi konieczność skserowania oryginałów lub wykonania wydruku i na wykonanej kopii należy dokonać stosownych czynności anonimizacyjnych, a następnie tak przygotowane dokumenty zeskanować – wówczas koszt obejmuje cenę zakupu zużytego papieru i tuszu lub tonera oraz ewentualnie nośnika danych,
- przekazanie kserokopii dokumentacji, w wyniku którego zachodzi konieczność skserowania oryginałów lub wykonania kopii należy dokonać stosownych czynności anonimizacyjnych, a następnie tak przygotowane dokumenty trzeba skserować raz jeszcze w celu przekazania wnioskodawcy zanonimizowanej kopii – wówczas koszt obejmuje cenę zakupu zużytego papieru i tuszu lub tonera (za wykonanie każdej kopii).
3. Opłata nie jest pobierana, jeżeli całościowo kwota nie przekroczy 10 zł.
4. Wnioskodawcę należy poinformować pisemnie w formie oferty o naliczeniu opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób określony we wniosku – wymagający poniesienia dodatkowych kosztów lub za wykonanie czynności związanych z koniecznością przekształcenia tej informacji.
5. Udostępnienie informacji następuje po otrzymaniu zawiadomienia od wnioskodawcy o przyjęciu oferty.
6. Ustaloną opłatę , o której mowa w ust. 2, wnioskodawca wnosi na rachunek Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy Bydgoszczy.

§ 4

1. Wnioski o udostepnienie informacji publicznej oraz ponowne wykorzystywanie informacji publicznej rozpatruje się w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
2. W przypadkach, w których termin 14 dni na udostępnienie informacji publicznej nie może być dochowany, powiadamia się wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz terminie, w jakim nastąpi udostępnienie informacji, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
3. Dla ponownego wykorzystywania informacji publicznej, termin może być przedłużony do 2 miesięcy po zawiadomieniu o tym fakcie wnioskodawcy.
4. Odmowa wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego następuje w drodze decyzji, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 5

W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Witolda Bełzy Bydgoszczy nadzór nad udostępnianiem informacji sektora publicznego sprawuje Dyrektor Biblioteki.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej pobierz PDF


Załączniki